Struktura własności

1. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Częstochowa.
2. Podstawą prawną działalności Ośrodka jest:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 , z późn. zm.),

1. Ośrodek posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Ośrodek ma swą siedzibę w Częstochowie.
3. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa.

Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności Ośrodka, w tym na potrzeby utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.