Kompetencje dyrektora

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje organizator w trybie przewidzianym przepisami.
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy.
4. Organami doradczymi Ośrodka są Rada Programowa Ośrodka oraz Rada Artystyczno-Programowa Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.
5. Organy doradcze, o których mowa w ust. 4, powoływane są przez dyrektora Ośrodka po konsultacji z Prezydentem Miasta Częstochowy.
6. Szczegółowy tryb i zakres działania Rad oraz ich strukturę organizacyjną określają regulaminy tych organów doradczych zatwierdzone przez dyrektora Ośrodka.