Majątek

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.).
2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych środków finansowych, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan działalności zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka z zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora.
4. Przychodami Ośrodka są:
1) dotacje z budżetu organizatora,
2) dotacje z budżetu Ministerstwa Kultury i budżetu Samorządu Województwa Śląskiego,
3) wpływy z prowadzonej działalności,
4) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
5) środki otrzymywane z innych źródeł.
5. Ośrodek pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
6. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) impresariatu artystycznego;
2) wynajmu pomieszczeń;
3) obsługi imprez;
4) działalności wydawniczej i reklamowej;
5) innym, nie wymienionym wyżej.
7. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
8. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora bądź osoby przez niego upoważnionej oraz głównego księgowego.