Deklaracja dostępności
Z dnia 2020-09-23 05:32:21

<h2>Oświadczenie w&nbsp;sprawie dostępności</h2>
<h3>Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w&nbsp;Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z&nbsp;przepisami ustawy z&nbsp;dnia 4 kwietnia 2019 r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w&nbsp;sprawie dostępności ma zastosowanie do&nbsp;strony internetowej https://www.gaudemater.pl/</h3>
<p>Data publikacji strony internetowej: 1999-08-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.08.2020. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na&nbsp;podstawie samooceny przeprowadzonej przez&nbsp;podmiot publiczny.</p>
<h2>Status pod&nbsp;względem zgodności z&nbsp;ustawą</h2>
<p>Strona internetowa jest częściowo zgodna z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 4 kwietnia 2019 r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.</p>
<h2>Informacje zwrotne i&nbsp;dane kontaktowe</h2>
<p>W&nbsp;przypadku problemów z&nbsp;dostępnością strony internetowej, prosimy o&nbsp;kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Florek: mariola@gaudemater.pl. Z&nbsp;Ośrodkiem można skontaktować się także dzwoniąc na&nbsp;numer telefonu: 34 324 36 38. Tą samą drogą można również składać wnioski o&nbsp;udostępnienie informacji niedostępnej oraz&nbsp;składać żądania zapewnienia dostępności.</p>
<p>Każdy ma prawo do&nbsp;wystąpienia z&nbsp;żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za&nbsp;pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na&nbsp;przykład przez&nbsp;odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez&nbsp;audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o&nbsp;którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz&nbsp;sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za&nbsp;pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej&nbsp;informacji.</p>
<p>Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie&nbsp;później niż w&nbsp;ciągu 7 dni od&nbsp;dnia wystąpienia z&nbsp;żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie&nbsp;jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o&nbsp;tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie&nbsp;może być dłuższy niż 2 miesiące od&nbsp;dnia wystąpienia z&nbsp;żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie&nbsp;jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do&nbsp;informacji.</p>
<p>W&nbsp;przypadku, gdy&nbsp;podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do&nbsp;informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w&nbsp;sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po&nbsp;wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do&nbsp;Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl</p>
<h2>Wyłączenia</h2>
<p>Dokumenty tekstowe i&nbsp;tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w&nbsp;programach przeznaczonych do&nbsp;tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed&nbsp;dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z&nbsp;obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wytworzone przez&nbsp;inne podmioty niż OPK Gaude Mater i&nbsp;przekazane do&nbsp;publikacji w&nbsp;formie papierowej lub skanów nie&nbsp;są dostępne z&nbsp;uwagi na&nbsp;brak dostępu do&nbsp;danych źródłowych.</p>
<h2>Skróty klawiaturowe</h2>
<p>Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL+F5 lub CTRL+R (dla systemów operacyjnych Windows i&nbsp;Linux), Command ⌘+R (dla systemów operacyjnych macOS) – ponowne załadowanie zawartości (odświeżenie) strony. Serwis jest dostosowany do&nbsp;obsługi zarówno myszką, jak i&nbsp;samą klawiaturą, za&nbsp;pomocą klawiszy: używając strzałek „w dół” i&nbsp;„w górę” lub spacji można przewijać stronę. Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony, możliwość zmiany kroju pisma oraz&nbsp;zwiększenie lub zmniejszenie stopnia kroju pisma.</p>
<h2>Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Siedziba OPK Gaude Mater znajduję się przy ul.&nbsp;Dąbrowskiego 1 w&nbsp;Częstochowie. Do&nbsp;siedziby OPK Gaude Mater prowadzi wejście usytuowane między kawiarnią Cafe Skrzynka, a&nbsp;księgarnią Między Kartkami przy ul.&nbsp;Dąbrowskiego 1. Nawierzchnia przed&nbsp;wejściem do&nbsp;budynku jest utwardzona. Do&nbsp;siedziby OPK Gaude Mater umożliwia się wstęp osobom z&nbsp;psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i&nbsp;specjalnie oznaczonym psem, w&nbsp;szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz&nbsp;psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który&nbsp;ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w&nbsp;życiu społecznym). Wejście z&nbsp;psem jest możliwe po&nbsp;ustaleniu z&nbsp;pracownikami OPK Gaude Mater.</p>
<p>Galeria OPK Gaude Mater nie&nbsp;posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i&nbsp;słabowidzące. Ośrodek nie&nbsp;posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. W&nbsp;budynku nie&nbsp;ma windy, która&nbsp;spełnia kryteria dostosowane do&nbsp;osób z&nbsp;niepełnosprawnością. W&nbsp;Ośrodku nie&nbsp;ma pętli indukcyjnych. W&nbsp;budynku nie&nbsp;ma oznaczeń w&nbsp;alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w&nbsp;druku powiększonym dla osób niewidomych i&nbsp;słabowidzących. W&nbsp;Ośrodku nie&nbsp;można skorzystać z&nbsp;tłumacza polskiego języka migowego.</p>
<hr>
<p>W&nbsp;razie dodatkowych pytań, prosimy sprawdzić jeszcze&nbsp;<a href="/faq/" role="link">Najczęściej zadawane pytania i&nbsp;odpowiedzi</a> lub skorzystać z&nbsp;<a href="/kontakt/" role="link">Kontaktu</a>.</p>