Przetargi

OGŁOSZENIE
z dn. 15 marca 2012

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
z siedzibą:
ul. Dąbrowskiego 1
42-202 Częstochowa
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż instrumentów:


1. fortepian marki Grotian Steinweg, nr fabryczny 57432, rok produkcji 1928


2. organy kościelne VISCOUNT, nr fabryczny 120701, rok produkcji 1994

Nazwa sprzedającego :
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
ul. Dąbrowskiego 1
42-202 Częstochowa
NIP 573-22-38-494
REGON 150517511

Opis przedmiotu sprzedaży i dane identyfikacyjne instrumentów:
Poz. nr 1
Fortepian
Nr fabryczny – 57432
Rok produkcji – 1928
Producent – Grotian Steinweg
Instrument używany, do remontu. Widoczne porysowania na obudowie.
Fortepian można oglądać w Muzeum Częstochowskim – Ratuszu w godzinach otwarcia instytucji.
Cena wywoławcza – 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset zł)
Poz. nr 2
Organy kościelne
Nr fabryczny – 120701
Rok produkcji – 1994
Producent – Viscount
Instrument używany, z widocznym naturalnym zużyciem podczas eksploatacji. Do naprawy regulacja głośności.
Organy można oglądać w siedzibie Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.
Cena wywoławcza – 6.000,00 zł (słownie : sześć tysięcy zł)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:


1. złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


2. Formularz oferty można pobrać w siedzibie Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” lub ze strony internetowej (zakładka: przetargi i ogłoszenia)
oferta powinna zawierać


• imię i nazwisko oferenta lub nazwę oferenta
• adres siedziby oferenta
• numer PESEL, NIP/REGON oferenta
• datę sporządzenia oferty
• oferowaną cenę
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń
• każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą pozycję
• sprzedawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania ofert
• oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa, do dnia 17.04.2012. do godz. 15.00.
• Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg – kupno instrumentów”
• Oferty dostarczone lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
• W przypadku przystąpienia do przetargu na oba przedmioty sprzedaży, wymagane jest złożenie osobnych ofert i oświadczeń na każdy asortyment osobno
• Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy 68 1050 1142 1000 0005 0165 5435
• Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi po dokonaniu zapłaty, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert, po dokonaniu opłat
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2012. o godz. 10.00.
• Instrumenty zostaną sprzedane za najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty
• Sprzedający nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za wady ukryte
• Osoba odpowiedzialna za prowadzenie zadania i udzielanie informacji: Małgorzata Nowak, Tel. 34 365 17 60, e-mail: malgorzata@gaudemater.pl


Małgorzata Nowak
Dyrektor
Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”
_____________________________________


Artykuł umieszczonyna stronie "Hala Sportowa Częstochowa", bip.hala-czestochowa.pl
Adres artykułu https://bip.gaudemater.pl/index.php/strona?id=134